ફેક્ટરી પ્રવાસ

સહકારી ભાગીદાર

1
2
4
3
5

ફેક્ટરીની સ્થિતિ

9
10
6
8
11
13
14
15